പി.ഗോവിന്ദപിള്ള: ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധി ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

By |April 22nd, 2013|മലയാളം, ലേഖനങ്ങള്‍|0 Comments

  (ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്‌,  ഏപ്രില്‍ 2013 14- 20) [njWm imen-IÄ hnS-hm-§p-¶Xv  kwhmZ_Ô-amb Hcp kaq-l-¯n\p krjvSn-¡p¶ \jvSw sNdp-X-Ã. Htc kabw hmb-\-bp-tSbpw cmjv{Sob {]h-hÀ¯-\-¯nsâbpw taJ-e-I-fn hym]-c-n¡p-Ibpw Ahsb ]c-kv]-c _ÔnX-ambn ImWp-Ibpw sNbvX Hcp Fgp-¯p-Im-c³  F¶ \ne-bn ]n. tKmhnµ¸nÅ-bpsS  thÀ]mSv Hcp henb iq\yX X-s¶-bm-Wv krjvSn-¡p¶Xv. At±-l-¯nsâ cmjv{So-b-t¯mSpw  \ne-]m-Sp-I-tfmSpw At§-bäs¯ hntbm-Pn-¸pÅ F\nbv¡v F¡m-e¯pw At±lw Fgp-Xp-¶Xv hmbn-¡pI F¶Xv  [...]