(ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്‌,  ഏപ്രില്‍ 2013 14- 20)

[njWm imen-IÄ hnS-hm-§p-¶Xv  kwhmZ_Ô-amb Hcp kaq-l-¯n\p krjvSn-¡p¶ \jvSw sNdp-X-Ã. Htc kabw hmb-\-bp-tSbpw cmjv{Sob {]h-hÀ¯-\-¯nsâbpw taJ-e-I-fn hym]-c-n¡p-Ibpw Ahsb ]c-kv]-c _ÔnX-ambn ImWp-Ibpw sNbvX Hcp Fgp-¯p-Im-c³  F¶ \ne-bn ]n. tKmhnµ¸nÅ-bpsS  thÀ]mSv Hcp henb iq\yX X-s¶-bm-Wv krjvSn-¡p¶Xv. At±-l-¯nsâ cmjv{So-b-t¯mSpw  \ne-]m-Sp-I-tfmSpw At§-bäs¯ hntbm-Pn-¸pÅ F\nbv¡v F¡m-e¯pw At±lw Fgp-Xp-¶Xv hmbn-¡pI F¶Xv  Htc kabw Nn´m-]-c-amb shÃp-hn-fnbpw ss[jWnI-amb A\n-hm-cy-X-bp-am-bn-cp-¶p. -Fs¶ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw, emhWy Nn´-bn  kn.-]n.sF.(Fw) sâ \ne-]m-Sp-IfpsS DcIÃv ]n. tKmhn-µ¸nÅ F´p ]d-bp¶p F¶Xp Xs¶bmbn-cp-¶p. Ìmen-\n-Ìp-I-fpsS kuµcyimkv{X hnNm-c-I-\mbn Adn-b-s¸-SpI F¶Xv ]gb tkmhn-bäv bqWn-b-\n  A]IS-§-fn-Ãm¯ tPmen-bm-bn-cp-¶n-cn-¡Ww. F¶m _ncpZ hnZymÀ°n-IÄ t]mepw Gähpw hnä-gn¡s¸Sp¶ ]pXnb ]mcoky³ Nn´-Isâ ]pkvXIw It¼mSpI¼vv hmbn-¡p¶ tIc-f-¯n  CsXm-cp kml-knI {]hÀ¯n-bmWvv. k¡-dnb Ft¸mgpw  kqNn-¸n-¡p¶Xpt]mse, “kn.-]n.Fw-apambn A`n-b-{]mb hyXym-k-¯n GÀs¸-SpI F¶Xv A¶pw C¶pw B]-XvI-c-amb” Imcyambncn¡mw. At±lw ]d-bp-¶Xv t]mse AhÀ  “Bi-bs¯  t]in_ew-sIm­pw A]-hmZ {]N-cWw sIm­pw”  t\cn-Sp-¶-h-cm-bn-cn¡mw. F¶m  Hcp [nj-W-im-ensb kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw kn.-]n.Fw-  \n¡pI F¶Xpw Hcp kmlk{]hÀ¯\w Xs¶-bm-Wv. ImcWw BXy-´n-I-amb Bib kwhm-Z-¯n Bcpw kwL_e¯tbm  A{I-a-§-sftbm `b-s¸-Sm-dn-Ã. Cu hkvXpX Xncn-¨-dn-bp-Ibpw,  emhWy hnaÀi\¯n ]mÀ«nbpsS ^mknÌv BÄ¡q« kwkvImchpambn AI-ew ]men-¡m³ Xo{h-ambn  A`n-e-jn-¡pIbpw, IpX-dn-am-dp-hm-\pÅ a\-Ênsâ CÑ-Isf  XS-tb-­n-h-cp-¶-XnepÅ kwLÀj-¯n ]et¸mgpw A¨-S-¡-an-Ãm-¯-h-\mbn ap{Z-Ip-¯-s¸SpIbpw sNbvXn-«p-­ v ]n. tKmhnµ¸nÅ F¶Xv Cu ]Ým¯e-¯n t\m¡p-t¼mÄ \nÊmcamb Imcy-a-Ã.      

hnZymÀ°n-bm-bn-cp-¶ ImeoapX Rm³ ]n. tKmhn-µ]nÅ ]mÀ«n-¡p-th­n \S-¯n-bn-«pÅ  kuµcybp²-§Ä IuXp-It¯msS ]Tn-¡m³ {ian-¨n-«p-­v. ‘t{]c-W’ amknI-bn BäqÀ chn-hÀ½-bp-ambn \S¶ kwhm-Z-ambncp¶p BZyw {i²-bn s]«-Xv.  \mÂ]-XpIfpsS HSp-hntem A³]-Xp-I-fpsS XpS-¡-¯ntem F§s\ Fgp-XWw kmln-Xy-Im-c³ F¶v  ‘]mÀ«n¡¯v’ tdmWn-tbm sNbvXp Cd-¡m-dp-­m-bn-cp-¶p F¶ Bäq-cnsâ hmZ-s¯-bmWv tKmhn-µ]nÅ  JWvUn-¡m³ {ian-¨-Xv. A¶s¯ BäqÀ C¶-s¯-¡mÄ ]cp¡-\mb a\p-jy-\m-bn-cp-¶p F¶v C¶v Xncnªp t\m¡p-t¼mÄ tXm¶p-¶p. ImcWw H«pw amÀ±-h-an-ÃmsXbmWv BäqÀ {]Xn-I-cn-¨-Xv. A¡me¯v tKmhn-µ]nÅ ]mÀ«n-bn  D­m-bn-cpt¶m F¶pt]mepw X\n¡v kwi-b-ap-s­¶v BäqÀ  ]dªp \nÀ¯n. F¶m C¯cw {]tIm]\§Ä H¶pw ]mÀ«n-¡p-th­n  ho­pw ]S-¨«bWn-bp-¶-Xn \n¶v At±-ls¯ XS-ªn-söv ]n¶oSpÅ Hmtcm L«-¯nepw  Rm³ a\-Ên-em-¡p-Ibm-bn-cp-¶p. ]g-b-Im-e-t¯-¡p-dn¨,v ]ptcm-Ka\ kmln-Xy {]Øm-\-¯nsâ `qX-Im-es¯ Ipdn¨v,  Nne hkvXp-X-IÄ Xpd¶p]dbm³ XIgn apt¶m«v h¶-t¸mÄ  B  NÀ¨-bnÂ, XI-gn¡v hb-Êm-b-Xnsâ HmÀ½ ]ni-Im-sW-¶pw (Cu.-Fw.-Fkv- \v AXn-söpw) bYmÀ° hkvXp-X-IÄ hyXyØ-am-sW¶pw  kaÀ°n-¡m³ tKmhn-µ]nÅ-bmWv ]mÀ«n¡v th­n kwhmZ¯n\p Cd§nbXv-. \nin-X-amb `mj-bn At±lw AXv \nÀhÆln-¨p. amÀIvknb³ skuµcy  hnNmc temIs¯ NÀ¨-Isf¡pdn¨v ae-bmfn¡p­mbn-«pÅ tUmÜmänIv [mc-W-IÄ cq]o-I-cn-¡p-¶-Xn-  tKmhn-µ]nÅ-bpsS C¯cw Xo{h-amb CS-s]-S-ep-IÄ Hcp henb ]¦v hln-¨n-«p­v F¶m-sW-\n¡v tXm¶n-bn-«p-ÅXv. ap³Im-e-§fn FSp¯ \ne]m-Sp-IÄ Xncp-t¯­n hcpI F¶Xv ]mÀ«n¡v Xm§m-\m-hm¯ _m²y-X-bm-Iptam F¶ Dev¡-WvTbmWv ]e-t¸m-gpw At±-ls¯ C¯cw kwhmZ thZn-I-fn-tebv¡v hcm³ t{]cn-¸n-¨n-«p-ÅXv F¶m-sWsâ hnizmkw . AsÃ-¦n Hcp ]t£ Ncn-{Xs¯ At±lw Ipsd-¡qSn hkvXp\njvS-ambpw Ne-\m-ß-I-ambpw ho£n¡phm³ X¿m-dm-Ip-am-bn-cp-¶p. Asöpw BsW¶pw Xcmw t]mse ]dsªmgnbm³ ]mI¯n ]mÀ«n hmcnIbnse t]PpIÄ¡v th­n kn ]n F½ns\m¸w \n¶ Bfà At±lw. ]mÀ«n Ipg¸n¯nemhpt¼mÄ s\Sp¦³ teJ\sagpXn D]tZin Naªp ]cnlmky\mhm³ At±lw apXnÀ¶n«panÃ. ]mÀ«nbpsS \ne]mSmWv At±lw hniZoIcn¨p t]m¶Xv. AXn\pÅnse ktµl§fpw A]IS§fpw At±lw \nÀ½aXtbmsS kzoIcn¨p.      

BibkwhmZw F¶Xv \nc-´cw Pm{K-X-tbmsS \nÀh-ln-tI­XmsW-¶v F¶v At±-l-¯nsâ kao-]\w hyà-am-¡p¶ Ht«sd DZm-l-c-W–§Ä Rm³ HmÀ¡m-dp-­v. ]mÀ«n F¶Xv  Ncn-{X-¯nse Hcp alm-kw-`-h-am-sW¶ At±-l-¯nsâ [mc-Wbv¡v tNcp¶ coXn-bn-emWv At±lw  kwhmZapJ-§Ä sh«n-¯p-d-¡p-¶-Xv. Fw. kpIp-am-c-sâ ‘tij{Inb’ hmbn-¡p-¶-Xn\v F-{Xtbmap³]mWvv Rm³ tKmhn-µ]nÅbpsS  AtX-¡p-dn-¨pÅ hnaÀi-\-w hmbn-¨-Xv. ]mÀ«n hnaÀin-¡-s¸-Sp¶  sNdnb kµÀ`-§Ä t]mepw At±-ls¯  hÃmsX apdn-s¸-Sp-¯n-bn-cp¶p F¶-dn-bmsX  C¶v Xncnªv \n¶v  B hna-Ài\ teJ-\-¯nsâ DÅ-S-¡s¯ Ipdn¨v HmÀ¡p¶XneÀ°anÃ. ]nÂIme¯v tij-{Inb hmbn¨v Rm³  kvX-Ð-\m-bXv B  t\m-h-ensâ Akm-am-\y-amb kÀ¤m-ßIXam{Xw sIm­-Ã. B t\mh  Hcp Ìmen\nÌv ]mÀ«nsb kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw F{X-h-enb `ojWnbm-Wp D-bÀ¯p¶sX¶v  Xncn-¨-dn-ªp ià-ambn {]Xn-I-cn¨  tKmhn-µn]nÅ-bpsS  cmjv{Sob Pm{K-Xsb Ipdn¨v HmÀ½n-¨psIm­m-bn-cp-¶p.      

Rm³ hnZymÀ°n-bm-bn-cp¶ Ime-¯p-X-s¶-bm-bn-cp¶p ASqÀ tKm]meIrjvWsâ ‘apJm-ap-Jw’ I½yq-Wn-Ìv  hncp² Nn{X-am-sW¶ ISp¯  hnaÀi-\-hp-ambn At±lw kwhmZw XpS§n-sh-¨-Xv. C´y³-Cw¥ojv am[y-a-§-f-S¡w  B hnhm-Z-¯n CS-s]SpIbpw NÀ¨ tZiob Xe-¯n-tebv¡v  hym]n-¡p-Ibpw sNbvXp. ‘I½yq-WnÌv hncp²X’ F¶  ]cn-IÂ]\ At±-l-¯n\v  Gsd {]nb-s¸-«-Xm-bn-cp-¶p. kuµcy imkv{X-]-c-amb XÀ¡-§-fn At±lw AXv [mcm-f-ambn D]-tbm-Kn-¨p. F¬]-Xp-I-fn  Cu ]Z-¡q-«n\v C¶n-Ãm¯ AÀ°-§Ä D­m-bn-cp-¶p. aqÀ¨bp-­m-bn-cp¶p. kwlmc tijn-bp-­m-bn-cp-¶p. apJm-ap-J-¯n I­ a\pjyPohnXw I½yq-WnÌv  ]mÀ«n-bp-ambn, AXnsâ Ncn{Xhpambn,  At`Zyamohn[w  _Ô-s¸-«n-cn-¡p¶p F¶Xv \ntj-[n-¡m-\m-hn-Ã. F¶m AXv I½yq-WnÌv  hncp-²-X-bmtWm F¶p tNmZn-¨m  F¬]-Xp-IÄ¡v \ÂIm-\pÅ D¯chpw C¡m-e-¯n\v \ÂIm-\pÅ D¯-chpw hyXy-Ø-am-bncn¡psa¶mWv F\n¡v tXm¶n-bn-«p-ÅXv . apJm-apJ¯n\v Hcp  {]h-N-\m-ß-I-X-bp-­m-bn-cp-¶p. 1989   _Àen³ aXn XIcpsa¶v ap³Iq«n I­-Ã, ASqÀ tKm-]-me-Ir-jvW³ Nn{X-sa-Sp-¡p-¶-Xv. F¶m  A\´cw, aXn-ep-IÄ XIÀ¶p hogpI Xs¶ sNbvXp . apJm-apJw F¶ kn\nasb Ne\mßIambn  AXnsâ  skuµcy]chpw AØnXz]chpamb Nne kÀÆeuIn-I-X-I-fnÂ, Ncn{X¯n {]Øm\§Ä¡v- kw`hn¡p¶ A]Nb§sf Ipdn¨pÅ ho­p hnNmc§fpsS amdp¶ A\p`h ]Ým¯e§fn  ho£n-¡pI F¶Xv  ]n. tKmhn-µ]nÅsb kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Akm-²y-am-bn-cp-¶p. F¶m kn\n-ams¡-Xnsc At±lw \S-¯nb t]mcm«w  C¶p Xncnªp t\m¡pt¼mÄ kmÀ°I-amb Hcp kwhmZw Xs¶-bm-Wv F¶mWv F\n¡v tXm¶p-¶-Xv.  AXv ]n. tKmhn-µ]nÅ icnbpw ASqÀ tKm]m-e-Ir-jvW³ sXäp-am-b-Xp-sIm-­-Ã. ]mÀ«n-b-dn-bmsX Hcp t\Xmhpw {]hÀ¯-I\pw Hfn-hn t]mIn-söpw AXp-sIm­v kn\n-a-bpsS {]mY-anI ]cn-kcw Xs¶ Akw-_Ô]qÀ®-am-sW¶pw tKmhnµ]nÅ hmZn-¨n-cp-¶p. A¶pw C¶pw CsXmcp A{]-kà-amb hmZ-ambn F\n¡p tXm¶p-¶nÃ. ImcWw Hcp henb kn\nasb sNdnb hmZ-§ÄsIm­v t\cn-Sp-¶Xv, AXv hen-sbmcp bqt«m¸nbtbmSv-I½yqWnÌv bqt«m¸nbtbmSv,  A\oXn sN¿p¶p F¶ ss\XnI t_m[-¯n \n¶mWv. Cu ss\XnI t_m[-¯nsâ cmjv{Sob ]Ým-¯ew tIcfw am{X-aà temIw apgp-h-\p-am-Wv.      

ZmÀ-i-\nI-ambpw cmjv{So-b-ambpw BtKm-f-h¡-cn-¡-s¸« a\-Êm-bn-cp¶p tKmhn-µ-]n-Å-bp-tSXv . AXp-sIm-­mWv apJmapJ-¯nse ]tcm-£-amb  {]mtZ-inI hnaÀi-\s¯ B hnaÀi-\-¯nsâ BtKmf kml-N-cy-§-fp-tSbpw k½À±§fptSbpw hÀ¯am\  ]Ým-¯-X-e-¯n \n¶p-sIm­v {]Xn-tcm-[n-¡m³ At±lw Hcp§n Cd§nbXv-. tIc-f-¯nse khn-tij kml-N-cy-¯n Du¶n-\n-¶p-sIm­v km{am-Py-Xz-¯nsâ D]-Pm-]-§sf Ipdn¨v D¡WvTs¸-Sp-¶ a\-ÊmWv At±-l-¯n\p D­m-bn-cp-¶Xv F¶Xv sIm­v I½yq-WnÌv bpt«ym-]n-b-bpsS t\À¡p-­-hp¶ FÃm {]mtZ-inI hnaÀi-\-§-tfbpw {]Xn-tcm-[n-¡p-hm\pw kwkvIm-cnI taJebnse Hmtcm sNdnb Ne-\-§-fnepw I½yq-WnÌv hncp²-X-bpt­m F¶v PmK-cq-I-cmIm\pw At±lw ]cn-{i-an-¨p-sIm-­n-cp-¶p.      

{]Xybimkv{Xs¯ {]Xntcm[n¡pI F¶ henb ss\XnI _m²y-X-bmWv  X\n-¡p-Å-sX¶v Xncn-¨-dn-ªn-cp¶  ]n. tKmhnµ]nÅ  aäv sNdnb sNdnb acym-Z-IÄ, _qÀjzm Icp-X-ep-IÄ, ^yqU N«-h-«-§Ä H¶pw ]men-¡p-hm³ k¶-²-\m-bn-cp-¶n-Ã. At±lw BXn-tYb-\mb, ^nenw s^Ìn-h \S-¡p-t¼m-gmWv I½yq-Wn-ks¯ hnaÀin¨ {IntÌm^v k\qkn F¶ t]mfojv kwhn-[m-b-I-s\-Xnsc At±lw Bª-Sn-¨-Xv. I½yq-Wnkw krjvSn-¡p¶ Bßob Zmcn-{Zy-s¯-¡p-dn¨v  t]mf-­nsâ  Ncn-{Xs¯ ASn-Øm-\-am¡n kwkm-cn¨ k\q-knsb tKmhn-µ-]nÅ t\cn-«Xv aX-¯nsâ `uXnI ASn-¯-d-sb-¡p-dn-¨pÅ  Hcp [mc-W-bn Du¶n \n¶p-sIm­v  {InkvXp-a-X-¯nsâ lnwkm-ßI ]mc-¼-cy-§-sf-¡p-dn¨v k\q-knsb HmÀ½n-¸n-¨p-sIm-­m-bn-cp¶p. “Ct±-l-¯n\v AhnsS P\n¨p hfÀ¶ Ft¶-¡mÄ  IqSp-X t]mf-­n-s\-¡p-dn¨v Adn-bm-sa¶p tXm¶p-¶p” F¶v k\qkn At¸mÄ ]d-ªXv  ]mXn Xam-i-bmbpw ]mXn Kuc-h-¯nepw Xs¶-bm-sW-¶mWv Fsâ hnizm-kw.      

A¿¸]Wn-¡-cpsS Ihn-Xsb cq£-ambn bm{´nI amÀIvknÌv am\-Z-WvU-§-fn-eqsS hnaÀin¨p XÅp¶ Hcp ]pkvXIw- “B[p-\nI Ihn-X-bpsS PoÀ®-apJw” A¶v ]ptcm-K-a\ Iem-km-ln-Xy-kwLw {]kn-Uâm-bn-cp¶ Xmbm«v i¦-c³ cNn-¨-t¸mÄ AXns\ ]n´p-W-¨p-sIm­v ]c-ky-ambn cwK-¯p-h-cm³ At±lw X¿m-dm-b-Xv Cu {]Xn-tcm-[-¯nsâ ss\Xn-I-Xsb Bg-¯n DÄs¡m-Åp-¶-Xp-sIm­pam{XamWv  F¶mWv F\n¡p tXm¶n-bn-«p-Å-Xv. Be-¸p-g-bnÂsh¨v B ]pkvX-I-s¯-¡p-dn-¨v NÀ¨ sN¿p¶ Hcp henb kt½-f\w ]ptcm-K-a-\-I-em-km-ln-Xy-kwLw hnfn-¨p-Iq-«n-bn-cp-¶p. Xmbm«v i¦-c\pw ]n. tKmhn-µ-]n-Åbpw ]s¦-Sp¯ B tbmK-¯n\p tijw thZn-bn \n¶n-d-§nb At±-ls¯ Rm\pw Fsâ kplr-¯p-¡fpw IqSn sN¶p-I-­p. Xmbm«v i¦-csâ hnaÀi-\-t¯m-Sv  tKmhn-µ-]n-Å-bv¡p-­mb  DÕm-l-t¯mSv A¡m-e¯v Hcp CS-Xp-]£ {]hÀ¯-I-\m-bn-cn-¶n-«p-t]mepw F\n¡v tbmPn-¡m³ Ign-ªn-cp-¶nÃ. AXp-sIm­v apJ-h-c-sbm-¶p-an-ÃmsX Rm³ tNmZn-¨Xv ‘Ihn-X-btà kJm-th, {]ut[m-Wnsâ XXz-im-kv{X-sam-¶p-a-ÃtÃm C§s\ ISn-¨p-Io-dm³’ F¶m-bn-cp¶p. H-s«m¶v s\än-Np-fn¨ At±lw \nan-jmÀ²-¯n apJ¯v kuay-amb B ]p©ncn hos­-Sp-¯p. Np­v Aev]w Xpd-s¶-¦nepw Hcp hm¡pw ]d-ªn-Ã.  ]Icw B Nncn H¶q-IqSn KmV-am-bn. F¶n«v Fsâ ]pd¯v ]Xps¡ X«n, ]mÀ«n Bcm[-IÀs¡m¸w \S-¶p-t]m-bn. Rm³ A¡m-e¯v _me-N-{µ-s\-gp-Xnb ‘Iqen-¸-Wn-¡m-csâ Nncn’ F¶ Ihn-X-tbmÀ¯p. ‘Iptª sNdp-¸-¯n-en-Xn-e-¸pdw tXm¶pw/ Ft¶m-f-ambm AS§pw’ F¶p-X-s¶-bm-bn-cp-¶p, ]n.-Pn-bpsS Nncn-bp-sSbpw AÀ°w. At±-l-t¯m-f-am-bn-sÃ-¦nepw ASt§­n hcpw ]e Imcy§fnepsa¶Xv Ft¸m-gp-tamÀ¡m³ X¶n«v At±lw \S-¶p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-¶p.      

amÀIvkn-k-¯nsâ kn²m-´-¯n-em-bmepw {]tbm-K-¯n-em-bmepw AXnsâ ImX-emb ]cm-P-b-§sf, {]Xn-k-Ôn-Isf, Ah-K-Wn-¡p-Ibpw cmjv{So-b-amb apt¶-ä-§-sf-¡p-dn¨v Duäw sImÅp-Ibpw, kmlkn-I-amb  Hcp ip`m-]vX-hn-izmkw Ft¸mgpw sh¨p ]peÀ¯p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p At±lw F¶Xv XoÀ¨-bmWv. F¶m CX-t±-l-¯nsâ cmjv{Sob hyàn-Xz-¯nsâ Hcp-hiw am{X-am-bn-cp-¶p. 1980-IÄ¡v tijw ]e-t¸mgpw Cu {]Xybimkv{X {]Xn-_-²-X-IÄ¡pw kack¶-²Xbv¡pw CS-bn-eqsS Xs¶ At±-l-¯nsâ DÅn \n¶v Hcp ktµln Xe\o«p-¶-Xmbn ImWmw. A¨-S-¡-¯nsâ hmÄ A¼-s¯m-¶p-X-h-W-b-sÃ-¦nepw \nc-h[n XhW B ktµ-lnsb ]cn-t¡Â¸n-¨n-«p-­v. sZ§v knbmthmbpsS ‘]q¨ Idp-¯-Xm-bmepw shfp-¯-Xm-bmepw Fen-sb-¸n-Sn-¨m aXn’ F¶ kn²m-´-t¯mSv {]Xn-I-cn-¨p-sIm­v Nn´-bn-se-gp-Xnb teJ\w, Snbm³a³kvIz-bÀ Iq«-s¡m-e-tbm-SpÅ At±-l-¯nsâ hyàn-]-c-amb \ne-]m-Sp-IÄ, C. Fw. Fknsâ kw`m-h-\-I-sf-¡p-dn-¨pÅ hnhmZambn¯oÀ¶ Xmc-X-ay-]-c-amb hne-bn-cp-¯-ep-IÄ F¶n-h-bpsS Imcy-¯n ]mÀ«n-bn \n¶p-­mb Xncn-¨-Sn-IÄ am{X-aà Cu  ktµ-lnsb Is­-¯m³ \s½ klm-bn-¡p-¶Xv. D¯-cm-[p-\n-I-X-t]m-se-bpÅ {]Øm-\-§-tfmS,v Nn´m-]-²-Xn-I-tfmSv At±lw kzoI-cn-¨n-«pÅ \ne-]m-Sp-IÄ ]mÀ«n-bp-tS-Xn \n¶v hyXy-kvX -am-bn-cp-¶p. ]mÀ«n C¡m-cy-¯n hyà-amb Hcp \ne-]m-sS-Sp-¡p-¶Xv Ignª ]mÀ«n tIm¬{K-kn-emWv F¶Xv icn-bm-sW-¦nepw sFPmkv Al-½-Zn-s\-t¸m-epÅ ]mÀ«n _p²n-Po-hn-IÄ t\cs¯ Xs¶ \nin-X-amb \ne-]m-Sp-I-fn-te¡v \o§n-bn-cp-¶p. F¶m amÀIvkn-b³ kuµ-cy-imkv{Xw F¶ hnJym-X-amb BapJ ]T-\-¯n C¯cw Nn´m-K-Xn-Isf Bg-¯n hnaÀin-¡mt\m Ahsb A\y-hÀ¤ Nn´m-K-Xn-Ifpw bmYmØnIXzhp-sam-s¡-bmbn hymJym-\n-¡mt\m At±lw apXnÀ¶nà F¶Xv {it²-b-am-Wv. F¶p am{XaÃ, C¯cw Imcy§fn A`n{]mbw ]dbp¶Xv Xs¶ At±lw GXm­v Ahkm\n¸n¡pIbmbncp¶p F¶mWp tXm¶nbn«pÅXv.      

amÀIvknÌv kuµ-cy-im-kv{X-s¯bpw tkmjy-enÌv dnb-en-k-s¯bpw KmU-ambn ]pW-cp-t¼mgpw AXnsâ JWvU-t\m-]-I-c-W-§Ä FXn-cm-fn-IÄ¡p-t\sc \nÀZm£nWyw {]tbm-Kn-¡p-t¼mgpw ‘t\Zn, t\Zn’ F¶ kq£vaNn´ At±-l-¯nsâ DÅn \n¶v DbÀ¶p h¶n-cp¶p F¶-XmWv At±lw t\cn« A¨-S¡ {]iv\-§Ä kqNn-¸n-bv¡p-¶Xv F¶m-sWsâ A`n-{]m-bw. A¨-S-¡-¯n\v hg-§p-¶-Xn-\p-]-Icw Cu ktµ-l-§Ä \ÂInb ap¶-dn-bn-¸p-Isf At±lw ]n´p-SÀ¶n-cp-¶p-sh-¦n XoÀ¨-bmbpw B taJ-e-bn Nn´m-]-c-amb Ht«sd DWÀÆp-IÄ krjvSn¡m³ sIev]p-­m-bn-cp¶ [nj-W-im-en-bm-bn-cp¶p At±-lw. AXp-sIm-­p-Xs¶ XnIª Hcp Ìm\n-en-Ìmbn Ncn{Xw At±-ls¯ Hcn-bv¡epw hne-bn-cp-¯p-I-bn-Ã. At±lw F¡m-e¯pw Ìm\n-en-k¯nsâ _µn-bm-bn-cp-¶p-sh¶v kmln-Xy-hn-aÀi-I-\mb hn. cmP-Ir-jvW³ Fgp-Xn-bn-«p-­v. At±-l-¯nsâ IrXn-I-fnse hcn-IÄ¡nS-bnepw At±-l-¯nsâ hy-Xy-kvX-amb \ne-]m-Sp-I-fnepw ImWp¶ Nne khn-ti-j-amb kµn-Kv[-X-Isf ]qÀ®-ambpw Ah-K-Wn-¨p-sIm-­p-am-{Xta C¯-c-samcp hnaÀi\w D¶-bn-¡p-hm³ km[n-bv¡p. AXp-sIm­v Xs¶ At±-l-¯nsâ kmlnXy {]hÀ¯-\-§sf jU-t\m-hn-k-ambn am{Xw-I­v XÅn-¡-f-bm-\m-hn-Ã.       

]mÀ«nbpsS GXp BÚIfpw AhbpsS ss\XnIX t\m¡msX A\pkcn¡p¶  A{Ia _²amb Hcp BÄ¡q-«s¯ ImWn¨v, cmjv{Sobambn kzX{´ \ne-]m-Sp-IÄ FSp-¡p-¶-hsc ]n´n-cn-¸n¡m-\m-hn-söv, `bs¸Sp¯m\mhnsöv, tIcfNcn{X¯n ]mÀ«n Gäphm§nb Zb\obamb ss[jWnI ]cmPb§fn \n¶v ]Tn¨ncp¶Xv -sIm-­mWv At±lw {ItaW IqSp-X IqSp-X s_u²n-I-X-bpsS {]Xn-tcm[amÀ¤¯n am{Xw k©cn¡m³ Xocpam\n¨Xv.  Hcp ¹qcenÌv kaq-l-¯nÂ- C-S-Xp-]£ _p²n-Po-hn-X¯n\pÅ ]cn-an-Xn-Ifpw  km²y-X-Ifpw kq£va-ambn a\-Ên-em-¡n-bn-cp¶p F¶-XmWv At±-l-¯nsâ khn-ti-j-X. AXp-sIm-­p-Xs¶ C{X-b-[nIw Bfp-I-fpÅ Hcp {]Øm-\-¯n At±lw Gsd Zqcw Häbv¡p \S¶p F¶Xv FSp-¯p-]-d-tb­ hkvXpX Xs¶-bm-Wv. \½psS BÄ¡q-«s¯ Xnc-sª-Sp-¡m-\pÅ kzmX{´yw \ap-¡p­v. AhÀ¡n-S-bnepw Hä¡mbnt¸mIp¶Xv ]cm-P-b-aà adn¨v Xncn-¨-dn-b-s¸-SmsX t]mIp-¶ henb hnP-b-am-Wv. Rm³- A-t±-l-¯nsâ injyt\m kplrt¯m Bbn-cp-¶n-Ã. F¶m Hcp ]cn-N-b-¡m-c³ F¶ \ne-bnÂ, Hcp hmb-\-¡m-c³ F¶ \ne-bnÂ, At±-l-¯nsâ ]mcv«ns¡XnscbpÅ Cu hnP-bs¯ Rm³ ImWp-Ibpw BZ-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Gähpw HSphn C. Fw.FÊns\ s]mXpkaql¯n\p ap¶n hnaÀin¡m³ ]mcv«n¡qdpÅhÀ X¿dmhcpsX¶ kao]\s¯ F¡met¯¡pw XIcvs¯dnªn«mWv At±lw am¸v ]dªp in£ Gäp hm§nbXv F¶Xv \nÊmcImcyaÃ. At±l¯nsâ C.Fw.Fkv hnaÀi\¯nsâ IrXyXbpw aqÀ¨bpw \mw Xncn¨dnbpIbmsW¦nÂ, kwØm\ I½nän hnNmcW sN¿pt¼mgpw, ‘sXäp]äm¯’ t]m¸nsâ ap¶n Keoentbm F¶t]mse At±lhpw C.Fw.FÊns\Xnsc At¸mgpw Ft´m ]ndp]ndp¯n«p­mhpw F¶p tXm¶nt¸mbm AXv AbYmÀYamhWsa¶nÃ. tKmhnµ¸nÅbpsS A¨S¡ ewL\§Ä ]mÀ«nbn AIs¸«pt]mb, Asæn ]mÀ«n \ÂIp¶ Øm\am\§Ä¡v th­n  ASna¯w kln¡m³ X¿mdmhp¶, AXpasæn s]mÅbmb hm¡p¡Ä¡v In«p¶ AWnIfpsS am{Xw I¿SnIÄ¡v Zmln¡p¶, Hcp AcmPI_p²nPohnbpsS ]mcvSntbmSpÅ s]mdpXnap«epIfmbncp¶nÃ. Ahbn ]eXpw ]mÀ«nbpsS sXäpIÄ Xncp¯n¡m³ B{Kln¨ HcmfpsS Bß_enIÄ Bbncp¶p.

P\m[n]Xy hncp²amb C¶s¯ ]mÀ«n k¦ev]w Xs¶ Ncn{X¯n Xncp¯s¸sS­n hcpsa¶ ap¶dnbn¸v Xsâ A¨S¡ewL\§fneqsS ]mÀ«nbnse BÄ¡q«¯n\p \ÂIns¡m­mWv At±lw Hmtcm in£bpw hn\oX\mbn Gäv hm§nbXv. ]mÀ«n P\m[n]Xyhpambn _Ôs¸« ImXemb hnaÀi\§fpsS t]cnemWv At±lw in£n¡s¸«n«pÅXv F¶Xv B in£Isf `mhn¡pw hÀ¯am\¯n\pw ap¶n ]cnlmkyam¡pIbpw, Ncn{X¯nse \nÊmcamb ^enX§fm¡n amäpIbpw  sN¿p¶p. C¯cw ka{Km[n]Xy ]mÀ«nIsf AI¯p \nt¶m ]pd¯v \nt¶m ‘t\Àhgn¡p’ \S¯m³ {ian¡p¶hÀ¡pÅ Xm¡oXmbncp¶p At±l¯nsâ ]mÀ«n PohnXo. A§s\ Xncp¯n \¶m¡n FSp¡m\mhnà Ncn{X¯n C\nbpw Ahtijn¡p¶ C¯cw ]mÀ«nIsf. AhbpsS LS\Isf P\m[n]Xyh¡cn¡m³ \nÀ_ÔnXcm¡p¶ knhn kaql¯nsâ cm{ãobw IqSpX k¼¶am¡pIbmWv P\m[n]Xy hnizmknIÄ sNt¿­Xv. AÃmsX Hcp Ìmen\nÌv ]mÀ«nsb Xncp¯m\pw \¶m¡m\paÃ. kzXz, kv{XohmZ, ]cnØnXn, a\pjymhImi, ZfnXv- cm{ãob Aht_m[§Ä s]mXp kaql¯n Dbcpt¼mÄ AXv ]mÀ«nsb ASnapSn ]nSn¨pe¡p¶ ImgvNbmWv \mant¸mÄ ImWp¶Xpw C\n ImWphm³ t]mIp¶Xpw. B cm{ãobamWv iàns¸sS­Xv. Xsâ hnaÀi\§Ä ]et¸mgpw B Dbc§fnte¡v F¯n¡m³ ]n Pn ¡p IgnªnÃ. ]s£ B ]cmPb§Ä \ÂIp¶ henb ]mT§Ä \mw ImWmXncp¶p IqSm.

_p²n-Po-hn-bpsS B[n-Im-cn-IX (authentictiy) Hcp cmjv{Sob {]iv\-amWv, XmXznI {]iv\w am{X-aÃ. se\n\pw sIuSvkvInbpw AS¡w ]mÀ«nbpw _p²nPohnIfpw X½nepÅ _Ôs¯ Ipdn¨v Nn´n¨hscÃmw CXn\p ap¶n X«n \n¶n«p­v. {]tbm-K-¯nsâ Xe-¯n \nebpd¸n¨vv Cu bmYmÀ°ys¯ ]qÀ®-ambpw DÄs¡m­v- ]n. tKmhn-µ-]nÅ ]mÀ«ntbmSpw, ]mÀ«nbpsS hnaÀiItcmSpw, hyXykvX Nn´mKXn¡tcmSpw, ]e Xe§fnembn  \S-¯nb t]mcm-«-§-fn \n¶v ]mÀ«n¡pw s]mXp-k-aq-l-¯n\pw ]eXpw ]Tn-bv¡m-\p-­v. \ma-Xn\v k¶-²-cmtWm, kÖ-cmtWm F¶ tNmZyw \½psS ap¶n iàambn DbÀ¯n-bn-«mWv At±lw hnS hm§n-b-Xv. At±-l-¯nsâ k¼¶amb ss[j-WnI Pohn-X-¯n\p ap¶n Xe-Ip-\n-¨p-sIm­v Cu tNmZys¯ \mw hn\oXcmbn  t\cn-tS-­n-bn-cn-¡p-¶p.  

(Xncph\´]pc¯v Un. kn. _pIvkv kwLSn¸n¨ ]n. tKmhnµ]nÅbpsS ‘]nPnbpsS ]pkvXIw’ F¶ {KÙ¯nsâ {]Imi\¨S§nse A\pkvacW {]`mjWw)  

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Comments

comments