അവസാനത്തെ പാര്‍ട്ടിയും കാലഹരണപ്പെടുമ്പോള്‍

ഡോ.ടി.ടി. ശ്രീകുമാര്‍ മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ ഏപ്രില്‍ 9 ലക്കത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് ഇരുപതാം പാര്‍ട്ടി [...]