പി.ഗോവിന്ദപിള്ള: ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധി ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

  (ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്‌,  ഏപ്രില്‍ 2013 14- [...]