ജീവിതത്തെ മാറ്റുക: ദാര്‍ശനികന്റെ സാംസ്കാരിക വിമര്‍ശം

ഡോ. ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍, സമകാലിക മലയാളം വാരിക, വാര്‍ഷിക പതിപ്പ് 2014. [...]